MENU RZECZPOSPOLITA POLSKA 1918-1945

 

TRADYCJE KONSTYTUCYJNE

Rzeczpospolita POLSKA 1918-1945

Marszałek Józef Piłsudski.

 


AKTY NORMATYWNE

Dekret Naczelnego Dowódcy Józefa Piłsudskiego z 14 listopada 1918 r.

Dekret z 22 listopada 1918 r. o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej

Dekret z 28 listopada 1918 r. o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego

Mała Konstytucja - Uchwała Sejmu Walnego Rzeczypospolitej z dnia 20 lutego 1919 r.

Ustawa z  l lipca 1920 r. o utworzeniu Rady Obrony Państwa

Ustawa Konstytucyjna z 15 lipca 1920 r. zawierająca statut organiczny Województwa Śląskiego

Konstytucja marcowa - Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa przechodnia z dnia 18 maja 1921 r. do Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 marca 1921 r. w sprawie tymczasowej organizacji władzy zwierzchniej Rzeczypospolitej

Uchwała Sejmu Wileńskiego z 20 lutego 1922 r. w przedmiocie przynależności państwowej Ziemi Wileńskiej

Uchwała Sejmu Ustawodawczego z 24 marca 1922 r. o objęciu władzy państwowej w Ziemi Wileńskiej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Sejmu Ustawodawczego z 24 marca 1922 r. w sprawie przyjęcia w skład Sejmu Ustawodawczego Delegacji Sejmu Wileńskiego

Ustawa z 27 lipca 1922 r. Regulamin Zgromadzenia Narodowego dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej

Nowela sierpniowa - Ustawa z 2 sierpnia 1926r. zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję Rzeczypospolitej z 17 marca 1921 r.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 19 stycznia 1928r. o organizacji w zakresie działania władz administracji ogólnej

Konstytucja kwietniowa - Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r.

Ustawa z 8 lipca 1935 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej

Deklaracja Rządowa z dnia 24 lutego 1942 r.

 


INNE  DOKUMENTY

Patent Rady Regencyjnej z 12 września 1917 r. w sprawie Władzy Państwowej w Królestwie Polskiem

Dekret Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem

Proklamacja Rządu Lubelskiego z 7 listopada 1918 roku

Orędzie Rady Regencyjnej w przedmiocie przekazania naczelnego dowództwa wojsk polskich Brygadjerowi Józefowi  Piłsudskiemu z dnia 11 listopada 1918 roku

Orędzie Rady Regencyjnej w przedmiocie rozwiązania Rady Regencyjnej i przekazania najwyższej władzy państwowej Naczelnemu Dowódcy Wojsk Polskich Brygadjerowi Józefowi Piłsudskiemu z 14 listopada 1918 roku

Odezwa Naczelnego Wodza J. Piłsudskiego Do Mieszkańców byłego W. Ks. Litewskiego