MENURZECZPOSPOLITA KORONY POLSKIEJ I WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO

 

TRADYCJE KONSTYTUCYJNE

Rzeczpospolita KORONY POLSKIEJ I WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO


AKTY NORMATYWNE

Akt Konfederacji Warszawskiej z 28 stycznia 1573 r.

Artykuły henrykowskie z 20 maja 1573 r.

Pacta conventa dla królów polskich

Konstytucja 3-go Maja - Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 r.

Prawo o miastach - z dnia 18 kwietnia 1791 r.

Deklaracja Stanów Zgromadzonych

Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów

Prawa kardynalne