MENURZECZPOSPOLITa POLSKA 1918-1945

 

Uchwała Sejmu

z dnia 20 lutego 1919 r.

o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa

 (Dz. P.P.P. nr 19, poz. 226)

 

I

  Sejm przyjmuje oświadczenie Józefa Piłsudskiego, że składa w ręce Sejmu urząd Naczelnika Państwa, do wiadomości i wyraża Mu podziękowanie za pełne trudów sprawowanie urzędu w służbie dla Ojczyzny.

 

II

  Aż do ustawowego uchwalenia tej treści Konstytucji, która określi zasadniczo przepisy o organizacji naczelnych władz w Państwie Polskiem, Sejm powierza dalsze sprawowanie urzędu Naczelnika Państwa Józefowi Piłsudskiemu na następujących zasadach:
  1) Władzą suwerenną i ustawodawczą w Państwie Polskiem jest Sejm Ustawodawczy: ustawy ogłasza Marszałek z kontrasygnacją Prezydenta Ministrów i odnośnego Ministra fachowego.
  2) Naczelnik Państwa jest przedstawicielem Państwa i najwyższym wykonawcą uchwal Sejmu w sprawach cywilnych i wojskowych.
  3) Naczelnik Państwa powołuje Rząd w pełnym składzie na podstawie porozumienia z Sejmem.
  4) Naczelnik Państwa oraz Rząd są odpowiedzialni przed Sejmem za sprawowanie swego urzędu.
  5) Każdy akt państwowy Naczelnika Państwa wymaga podpisu odnośnego Ministra. 

 

Tekst dokumentu opracowano na podstawie: Wybór źródeł do nauki prawa konstytucyjnego (Druga Rzeczpospolita) pod redakcją Tadeusza Szymczaka,
M. Domagała, D. Górecki, Łódź 1999