MENURZECZPOSPOLITa POLSKA 1918-1945

 

DEKRET
z 22 listopada 1918 r.
o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej

(Dz. P.P.P. nr 17, poz. 41)


   Na podstawie dekretu z dnia 14 listopada br. przedłożył mi p. Prezydent Ministrów uchwalony przez Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej projekt utworzenia Najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej aż do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego.
   Zatwierdzając przedłożony mi projekt, stanowię, co następuje:


Art. l. Obejmuję, jako Tymczasowy Naczelnik Państwa, Najwyższą Wadzę Republiki Polskiej i będę ją sprawował aż do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego.

Art. 2. Rząd Republiki Polskiej stanowią mianowani przezemnie odpowiedzialni przedemną aż do zebrania się Sejmu Prezydent Ministrów i Ministrowie.

Art 3. Projekty ustawodawcze, uchwalone przez Radę Ministrów, ulegają mojemu zatwierdzeniu i uzyskują moc obowiązującą, o ile sama ustawa inaczej nie stanowi, z chwilą ogłoszenia w „Dzienniku Praw Państwa Polskiego"; tracą one moc obowiązującą, o ile nie będą przedstawione na pierwszem posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego do jego zatwierdzenia.

Art. 4. Akty rządowe kontrasygnuje Prezydent Ministrów.

Art. 5. Sądy wydają wyroki w imieniu Republiki Polskiej.

Art. 6. Wszyscy urzędnicy Państwa Polskiego składają przysięgę na wierność Republice Polskiej według ustalić się mającej przez Radę Ministrów roty.

Art. 7. Mianowanie wyższych urzędników państwowych, zastrzeżone w myśl przepisów dotychczasowych Głowie Państwa, wychodzić będzie odemnie, na propozycję Prezydenta Ministrów i właściwego Ministra.

Art. 8. Budżet Republiki Polskiej na pierwszy okres budżetowy uchwali Rząd i przedłoży mi do zatwierdzenia.


Dan w Warszawie, dnia 22 listopada 1918 roku

Józef Piłsudski

Prezydent Ministrów: J. Moraczewski

 

Tekst dokumentu opracowano na podstawie: Wybór źródeł do nauki prawa konstytucyjnego (Druga Rzeczpospolita) pod redakcją Tadeusza Szymczaka,
M. Domagała, D. Górecki, Łódź 1999